Shoppingbag
  Filters
  Favorites

  Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.

  Algemene voorwaarden

  1. Algemeen 

  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Harper & Yve 
   De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.harperandyve.com 

  1.2 Identiteit van de onderneming 
  Naam ondernemer: VI-Brand BV
  handelend onder de naam/namen: Harper and Yve

  E-mailadres: [email protected]
  Adres: Sadatweg 18, 2622 AP Delft (Nederland)
  Bel 085-7731744

  KvK-nummer: 27269225
  Btw-identificatienummer: NL813702975B01

  1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft de afnemer te kennen akkoord te gaan met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord. Harper & Yve behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 

  1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Harper & Yve erkend. 

  1.5 Harper & Yve garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 

  2. Levering 
  2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 

  2.2 In het kader van de regels van de wet koop op afstand zal Harper & Yve bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet, dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 

  2.3 Als plaats van levering geldt het adres wat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 

  2.4 Aan de leveringsplicht van Harper & Yve zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Harper & Yve geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 

  2.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

  3. Prijzen 
  3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 

  3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

  3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW. 

  4. Zichttermijn / herroepingsrecht 
  4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Harper & Yve heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering een melding te maken bij Harper & Yve via [email protected]. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Harper & Yve er zorg voor dat binnen 14 werkdagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 

  4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor: – Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft. – Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. 

  4.3 Indien de consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor retourzending altijd voor rekening van de consument. 

  5. Gegevensbeheer 
  5.1 Indien een bestelling wordt geplaatst bij Harper & Yve , dan worden deze gegevens opgenomen in het klantenbestand van Harper & Yve . Harper & Yve houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons Privacybeleid. 

  5.2 Harper & Yve respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 

  5.3 Harper & Yve maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglist. 

  6. Garantie 
  6.1 Harper & Yve garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan de afnemer geleverde product. 

  6.2 De garantietermijn van Harper & Yve komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Harper & Yve is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. 

  6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Harper & Yve ) deze gebreken onmiddellijk te melden via [email protected]. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan Harper & Yve te worden gemeld via [email protected]. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 

  6.4 Indien klachten van de afnemer door Harper & Yve gegrond worden bevonden, zal Harper & Yve naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Harper & Yve en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Harper & Yve ) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Harper & Yve gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Harper & Yve voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 

  6.5 Deze garantie geldt niet indien: 
  A) zolang de afnemer jegens Harper & Yve in gebreke is. 
  B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. 
  C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Harper & Yve en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld. 
  D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

  7. Aanbiedingen 
  7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 

  7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Harper & Yve zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 

  7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Harper & Yve slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 

  7.4 Aanbiedingen van Harper & Yve gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 

  7.5 Harper & Yve kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 

  7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. 

  8. Overeenkomst 
  8.1 Een overeenkomst tussen Harper & Yve en een klant komt tot stand nadat een bestelling-opdracht door Harper & Yve op haalbaarheid is beoordeeld en schriftelijk is bevestigd. 

  8.2 Harper & Yve behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling. 

  8.3 Harper & Yve is gerechtigd een controle uit te voeren in geval van een bestelling waarbij gekozen wordt voor betaling achteraf of een Creditcard. Op basis van deze controle kan Harper & Yve een alternatieve betaalwijze aanbieden of de bestelling annuleren. Bij grotere bedragen kan Harper & Yve als voorwaarde stellen, dat de bestelling onder rembours wordt verzonden. Harper & Yve betaald in dit geval de rembourskosten. 

  8.4 Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na aflevering van het goed. 

  9. Afbeeldingen en specificaties 
  9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Harper & Yve gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

  10. Overmacht 
  10.1 Harper & Yve is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 

  10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Harper & Yve alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 

  10.3 Harper & Yve behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Harper & Yve gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

  10.4 Indien Harper & Yve bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

  11. Aansprakelijkheid 
  11.1 Harper & Yve is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. 

  12. Eigendomsvoorbehoud 
  12.1 Eigendom van alle door Harper & Yve aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Harper & Yve zolang de afnemer de vorderingen van Harper & Yve uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Harper & Yve wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 

  12.2 De door Harper & Yve geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 

  12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 

  12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Harper & Yve of een door Harper & Yve aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Harper & Yve haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 

  12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Harper & Yve zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 

  12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Harper & Yve 

  13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 
  13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 

  13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Harper & Yve en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Overijssel kennis, tenzij Harper & Yve er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. 

  De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.harperandyve.com

  Betalingsvoorwaarden
  Acceptatie- en betalingsvoorwaarden Riverty GmbH handelend onder de naam Riverty

  Versie 5, 30 mei 2022.

  Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden
  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing zodra je kiest voor betaling via Riverty 14-dagenfactuur in de webwinkel van Harper and Yve B.V. en houden rechten en plichten in die gelden tussen jou en Harper and Yve B.V. (en tussen jou en de dienstverlener van Harper and Yve B.V., Riverty, na de Overdracht van Vordering naar Riverty). Deze Algemene Voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de koopovereenkomst afgesloten tussen jou en Harper and Yve B.V.

  Duidelijkheidshalve geldt dat deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing zijn indien je telefonisch bij Harper and Yve B.V. hebt besteld. De onderhavige contractvoorwaarden zijn tevens van toepassing op je bezoek aan deze website, je aanvraag en beoordeling daarvan en na goedkeuring van je aanvraag op de achteraf betaalservice Riverty.

  Artikel 1 Beoordeling aanvraag
  1.1. Je hebt een bestelling geplaatst en hebt gekozen te mogen betalen via de service achteraf betalen (Riverty) van Riverty GmbH die handelt onder de handelsnaam Riverty (hierna “Riverty”). Je keuze leidt niet onmiddellijk tot een overeenkomst met de winkelier waarbij je via Riverty mag betalen. De winkelier en Riverty behouden zich uitdrukkelijk het recht voor zonder opgave van redenen je aanvraag af te wijzen. Dit is afhankelijk van het resultaat van de toetsing van je gegevens.
  1.2. Het resultaat van de toetsing krijg je zo mogelijk direct online te zien en daarbij of je verzoek wel of niet, dan wel voorwaardelijk wordt goedgekeurd. Deze voorwaardelijke goedkeuring is in beginsel alleen het resultaat van een gegevenscontrole door ons. Desgewenst kun je hiervan schriftelijk bericht ontvangen met opgave van redenen. Je kunt ook na één werkdag telefonisch contact opnemen met de klantenservice van Riverty.
  1.3. Riverty kan binnen één werkdag na aanvankelijke voorwaardelijke acceptatie van je aanvraag om te betalen met Riverty, deze omzetten in een weigering een aanvraag te honoreren en daarmee afwijzen dat je gebruik maakt van een betaling met Riverty. De voorwaardelijke acceptatie hangt samen met het feit dat de goedkeuring vooralsnog uitsluitend het resultaat is van een beperkte gegevenscontrole.
  1.4. Iedere winkelier is gerechtigd jou als Klant bij het totstandkomen van een koopovereenkomst te toetsen. Hiervoor maakt de winkelier gebruik van Riverty indien je kiest voor betalen met Riverty. Hiervoor zijn de volgende gegevens noodzakelijk te verstrekken:
  1.De NAW- en contactgegevens. Dit adres mag geen postbusadres zijn en dient in Nederland te liggen;
  2.Het inschrijfnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel indien je koopt via je (eenmanszaak/vof/personenvennootschap/B.V.) bedrijf;
  3.Als je wilt betalen als een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap of B.V., dien je tevens de namen van de eigenaar van de eenmanszaak of firmanten, maten of bestuurders op te geven die de onderneming rechtsgeldig bij de aanvraag vertegenwoordigen;
  4.Het bankrekeningnummer waarmee je Riverty gaat betalen (in geval van éénmalige machtiging);
  1.5. Om te kunnen betalen met Riverty moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
  1.Je hebt een factuur- en bezorgadres in Nederland. Dit adres mag geen postbus zijn;
  2.Je bent niet failliet verklaard, of verkeert niet in surséance van betaling, of bent anderzijds onder curatele of onder bewind gesteld, dan wel er is geen aanvraag daarvoor ingediend. Tevens verkeer je niet in een situatie waarin je bent opgehouden je schulden tijdig te voldoen.
  3.Je bent beschikkingsbevoegd of je wordt vertegenwoordigd door degene die jou rechtsgeldig kan vertegenwoordigen en bevoegd is namens jou te handelen.
  4.De waarde van de bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de winkelier aan jou toestaat om achteraf te mogen betalen;
  5.Door het verstrekken van je gegevens, om gebruik te mogen maken van de betaaloplossing Riverty, geef je uitdrukkelijk toestemming je gegevens te verwerken en zodanig te toetsen dat Riverty op een deugdelijke en zorgvuldige wijze kan beoordelen en kan laten weten of je aanvraag tot betaling (voorwaardelijk) is geaccepteerd;
  6.Je verklaart door middel van deze aanvraag om te betalen met Riverty de uit je bestelling voortvloeiende betalingsverplichtingen volledig en tijdig te kunnen en zullen nakomen door te betalen aan Riverty te Heerenveen.

  Artikel 2 Wijze van betalen
  2.1. Je keuze om te betalen met de achteraf betaalservice Riverty van Riverty houdt na acceptatie van je verzoek/aanvraag daartoe in dat de rechten ten aanzien van het door jou verschuldigde bedrag vanwege de door jou gedane bestelling, worden overgedragen door de winkelier aan Riverty. Dat betekent dat je na acceptatie door Riverty uitsluitend nog bevrijdend kan betalen aan Riverty. Riverty stuurt je hiervoor een factuur met daarop vermeld het verschuldigde bedrag, separaat van de levering van de bestelling. De factuur kan digitaal zijn via e-mail of via de standaard Europese incasso. Indien je aan een ander dan aan Riverty betaalt, laat dit je betalingsverplichting aan Riverty in stand. Je moet dan in een voorkomend geval (nogmaals) betalen, namelijk aan Riverty te Heerenveen.
  2.2. Riverty behoudt zich het recht voor - voor zover wettelijk is toegestaan - om eventuele kosten van de betaling en/of andere kosten in geval van retournering van de bestelling door jou niet te restitueren. De retourvoorwaarden van de webwinkel zijn altijd leidend.
  2.3. Indien je kiest voor de achteraf betaalservice Riverty in combinatie met automatische incasso machtig je Riverty uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de (aflever)kosten op het door jou vermelde (bank)rekeningnummer en heb je bevrijdend betaald zodra de incasso met succes is geschied en de termijn voor stornering is verlopen. Zodra je verzoek om te betalen via Riverty is geaccepteerd en je via de standaard Europese incasso gaat betalen, sturen wij je een vooraankondiging, waarin wij je incasso-opdracht bevestigen. Deze vooraankondiging krijg je 3 dagen voordat wij zullen incasseren. Door te kiezen voor de betaalservice van Riverty ga je akkoord met de termijn van 3 dagen.
  2.4. Riverty is bevoegd dezelfde rechten uit te oefenen als de winkelier op grond van de bestelling jegens jou kan/kon uitoefenen.
  2.5. Riverty is te allen tijde bevoegd eenzijdig de vordering op jou over te dragen aan een derde partij.

  Artikel 3 Kosten betaalopdracht
  3.1. Eventuele (bancaire) verwerkingskosten van aanvragers betalingsopdracht(en) komen voor jouw rekening en risico.
  3.2. Indien je hebt gekozen voor de mogelijkheid om via de standaard Europese incasso te betalen, dien je zorg te dragen voor voldoende saldo op het door jou opgegeven rekeningnummer. Voor het niet kunnen incasseren van het verschuldigde bedrag van je rekening, kan Riverty kosten in rekening brengen (ophoging). Je kunt dit voorkomen door tijdig te betalen. Indien het Riverty niet lukt om te incasseren, ook nadat je in verzuim bent, zal de vordering uit handen worden gegeven en zullen aan jou hogere kosten in rekening worden gebracht (buitengerechtelijke incassokosten).
  3.3. Tot één dag voor de incassotransactie, kun je wettelijk gezien de incasso-opdracht herroepen. In dat geval is artikel 6.1. van toepassing en kan Riverty eveneens naast het bepaalde in artikel 6 kosten in rekening brengen.

  Artikel 4 Betaaltermijn
  Je betaling dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum door Riverty ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met jou is overeengekomen.

  Artikel 5 Adreswijziging
  Je bent verplicht Riverty op de hoogte te stellen van iedere (e-mail)adreswijziging. Zolang Riverty geen adreswijziging heeft ontvangen, word je geacht gevestigd te zijn op het laatst bij Riverty bekende adres. Adreswijzigingen moeten doorgegeven worden per e-mail of schriftelijk aan de klantenservice van Riverty GmbH h/o Riverty, Postbus 434 8440 AK Heerenveen, telefoon 020 7230 270. Voor een telefoongesprek met Riverty betaal je alleen de kosten van je telefonieaanbieder.

  Artikel 6 Verzuim
  6.1. Indien je niet binnen de in artikel 4 genoemde termijn betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en ben je zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
  6.2. Indien je binnen 14 dagen na factuurdatum niet hebt betaald, stuurt Riverty aan jou een herinnering om je te wijzen op overschrijding van de betalingstermijn. Indien je aan deze herinnering geen gehoor geeft, stuurt Riverty aan jou een (tweede) schriftelijke herinnering en zal Riverty het verschuldigde bedrag ophogen met buitengerechtelijke incassokosten. Indien je ook aan deze herinnering geen gehoor geeft, en Riverty aan jou een sommatie moet sturen, zullen de buitengerechtelijke incassokosten nogmaals worden verhoogd.
  6.3. Vanaf de datum waarop je in verzuim verkeert, is Riverty gerechtigd de wettelijke rente per maand te berekenen over het door jou verschuldigde bedrag, tevens ben je buitengerechtelijke incassokosten volgens de Wet Incassokosten verschuldigd in verband met de door Riverty verzonden betalingsherinneringen en zal Riverty alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, aan jou in rekening brengen. Riverty is bij keuze voor automatische incasso of eenmalige machtiging, gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente door middel van automatische incasso of eenmalige machtiging van je bankrekening af te schrijven. Het minimumbedrag dat Riverty in rekening brengt voor buitengerechtelijke incassokosten in het geval van verzuim bedraagt € 40 (veertig euro).
  6.4. Indien er door aan jou toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) kosten zijn opengevallen zullen nadien door jou gepleegde betalingen allereerst in mindering strekken op de inmiddels opengevallen kosten. Eerst nadat de opengevallen kosten volledig zijn voldaan kan je betaling in mindering strekken op het door jou oorspronkelijk verschuldigde bedrag.

  Artikel 7 Bescherming persoonsgegevens en gebruik gegeven
  7.1 Je privacy wordt gerespecteerd en je persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Je hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die Riverty van je heeft, correctie van deze gegevens en verwijdering ervan. Deze verzoeken kunnen gestuurd worden naar [email protected].
  7.2 Indien je ervoor hebt gekozen om te betalen met Riverty als betaalmethode bij de winkelier, stuurt de winkelier je contactgegevens (naam, adres, geboortedatum, indien van toepassing, e-mailadres) ) alsmede informatie over de door jou bestelde Artikelen (bijvoorbeeld bestelwaarde, productgroep, waarde goederen, eventueel bestelkanaal en type levering) aan Riverty. Op basis van deze gegevens start de winkelier een kredietcontrole via Riverty om te bepalen of de Riverty-aankoop op rekening beschikbaar is als betaalmiddel voor je bestelling.
  7.3 Riverty stuurt je contactgegevens evenals informatie over de goederen/diensten die je hebt besteld, via informa solutions GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, Duitsland voor de uit te voeren kredietcontrole naar Experian Nederland B.V.,Verheeskade 25, 2521 BP Den Haag (hierna te noemen " Experian"), voor de uit te voeren kredietcontrole (de "kredietcontrole").
  7.4 Experian stelt een prognose op, met name over betalingskansen, rekening houdend met adresgegevens en betalingservaringen uit het verleden op basis van wiskundig-statistische methoden (met name methoden van logistische regressie en vergelijkingen met groepen mensen die hebben aangetoond vergelijkbaar betalingsgedrag in het verleden) (Score) en geeft deze score door aan Riverty. Op basis van de informatie over de goederen/diensten die je hebt besteld, de score van Experian, je contactgegevens en eventueel eerdere gegevens over betalingsgedrag / historische informatie die al over jou bij Riverty beschikbaar zijn, wordt een afgewogen beslissing genomen of de Riverty aankoop beschikbaar is voor je bestelling. Daarnaast maken wij gebruik van Fraud.net Inc. 330 7th Avenue, New York City, NY 10001, USA, als een andere verwerker voor fraudepreventie en -detectie. De gegevens worden opgeslagen in de EU; Deze gegevens worden echter door Fraud.net vanuit de VS geraadpleegd. De standaard contract clausules die door de Europese Commissie zijn gepubliceerd, zijn gesloten met Fraud.net om een voor de EU passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen
  7.5 De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, lid 1, punt b) en f) AVG. Het gerechtvaardigd belang van de winkelier is om te kunnen beoordelen en beslissen of hij jou een risicovolle betaalmethode zoals Riverty kan aanbieden. Het gerechtvaardigd belang van Riverty is om te beoordelen of je na de cessie van vorderingen aan je betalingsverplichtingen zult voldoen, aangezien Riverty het risico van wanbetaling op zich neemt bij het cederen van vorderingen.
  7.6 Daarnaast geeft de winkelier de door jou verstrekte adresgegevens (naam en adres) conform artikel 6 lid 1 lid 1 lid 1 lid f AVG ten behoeve van adresverificatie door aan Riverty om onjuiste leveringen en dubieuze debiteuren te voorkomen(de "Adresverificatie").
  7.7 Riverty geeft deze informatie door Experian als hun verwerker. Experian gebruikt deze gegevens om adressen te controleren en stelt het resultaat van de controle beschikbaar.
  7.8 De gegevens die nodig zijn voor de adrescontrole en de kredietcontrole vinden plaats via een beveiligde interface. Met alle gerechtvaardigde belangen met betrekking tot je persoonsgegevens wordt uiteraard rekening gehouden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
  7.9 Volgens artikel 21 lid 1 van de AVG heb je het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de bovengenoemde doeleinden met toekomstig effect; dit geldt ook voor profilering die wordt uitgevoerd in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Hiervoor is een bericht in tekstvorm (bijvoorbeeld e-mail, brief) aan de winkelier voldoende. De actuele contactgegevens vindt je op de website van de winkelier. Als je bezwaar hebt tegen de verwerking van je gegevens, houd er dan rekening mee dat de winkelier geen betaalmethoden met kredietrisico meer kan aanbieden voor je bestellingen in de webshop. Je kunt echter nog steeds kiezen voor andere betaalmethoden (bijvoorbeeld vooruitbetaling).
  Meer gedetailleerde informatie over Riverty in overeenstemming met artikel 14 van de AVG, met name informatie over zakelijke doeleinden, gegevensopslagdoeleinden, gegevensontvangers, het recht om informatie te verstrekken, het recht op verwijdering of correctie van gegevens, enz. vind je in ons Privacy Statement.
  Bij het akkoord gaan met deze voorwaarden, ga je tevens akkoord met het privacy statement.

  Artikel 8 Cookies
  Riverty gebruikt cookies op haar website. Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk op je harde schijf worden geplaatst en die gebruikt worden om informatie te verzamelen over het gebruik van de website van Riverty. Dit maakt het mogelijk om je computer automatisch te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website. Afhankelijk van je instellingen kan je internetbrowser automatisch cookies accepteren. Je kunt je browserinstellingen op elk moment wijzigen en ook de website van Riverty gebruiken zonder cookies.

  Artikel 9 Aansprakelijkheid
  9.1. Riverty kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. Riverty is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
  9.2. Indien Riverty, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt
  Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  Op de dienstverlening van Riverty en alle contracten die zij sluit, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Noord-Nederland tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

  Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.